Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013

Fight waste at school! The 3Rs

Waste is a problem. Fortunately there are things that we can all do about it. We call these the 3Rs - reduce, reuse and recycle

Play the rubbish game. Can you get rid of all the rubbish?
Click on 'How to play first'


See how we can reduce waste at school.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου